Tarifes per a entitats sense ànim de lucre

Acte intern / Acte obert i gratuït
Acte de pagament
Extres

Preus sense IVA (+21%). Tarifes aplicables a la cessió d’espais en modalitat lloguer. Les següents tarifes es basen en preus públics aprovats per l’Ajuntament de Barcelona. La darrera actualització d’aquestes tarifes ha estat l’any 2021. La tarificació es realitza pel preu/hora. En cap cas es tarifiquen fraccions inferiors a l’hora.

………………………………………………………………

S’entén com a entitat sense ànim de lucre les fórmules jurídiques que es detallen a continuació: associacions, fundacions, federacions i cooperatives. Altres formes jurídiques no contemplades en la definició anterior, se’ls hi aplicarà la tarifa corresponent detallada en  l’apartat Particulars, empreses i altres. En el cas d’activitats expressament dirigides a persones amb discapacitat, en situació d’atur, jubilats o menors de 21 anys, l’import del lloguer serà el 50% del preu ordinari. Restaran excepcionalment exemptes del pagament de les tarifes del servei de cessió d’espais les entitats amb caràcter marcadament social i cultural sense afany de lucre que realitzin activitats d’interès ciutadà pels veïns i veïnes del barri sempre que es compti amb l’aprovació dels òrgans de gestió i decisió de la Federació d’Entitats Calàbria 66 tenint en compte els principis de la Federació.

WordPress Lightbox Plugin