Com funcionem?

Som un espai autogestionat format per totes aquelles persones, grups, entitats i associacions que estan vinculades a la Federació d’Entitats Calàbria 66. L’esperit del funcionament de la gestió i decisió col·lectiva i integral es prioritza l’acord i la construcció de consensos més que per votacions.

Organigrama de governança

Assemblea general: L’assemblea és l’òrgan sobirà de la Federació d’Entitats de Calàbria 66, és allà on s’escull la junta directiva, s’aprova els pressupostos, es controla i ratifica, si s’escau, la gestió diària i s’estudien noves propostes. a l’Assemblea hi és convocat tothom que participa a Calàbria 66. Es realitza un mínim d’un cop a l’any.

 


Junta permanent: Escollida a l’Assemblea, ostenta la representació legal de la Federació d’Entitats de Calàbria 66 i per tant de la gestió de l’equipament. Formada pels càrrecs de presidència, tresoreria, secretaria i un mínim de dues vocalies. Aquests són escollits entre membres de les entitats federades. Cada any hi ha la possibilitat de renovar la Junta. En aquesta reunió també hi poden participar membres de col·lectius prèviament escollits, conformant així la comissió permanent. Aquesta comissió gestiona el dia a dia de l’equipament i la Federació.

 


Assemblea informal: La participació i gestió col·lectiva a Calàbria 66 entre assemblees formals. Agrupa les antigues reunions de les comissions de treball (artística, educació i veïnatge). Serveis per fer seguiment de funcionament de l’equipament i iniciatives de la Federació a l’Assemblea hi és convocat tothom que participa a Calàbria. En aquest tipus d’assemblees no es poden prendre decisions econòmiques i jurídiques, es poden discutir propostes.


Comissions estratègiques: Són grups reduïts formats entre voluntaris i equip tècnic per estudiar la gestió i proposar iniciatives en diferents aspectes transversals que afecten a Calàbria 66: economia, programació i comunicació. Les noves propostes hauran de ser aprovades pels òrgans de govern (Permanent i/o Assemblea). La periodicitat de les reunions i formes de treball es fixen en les dinàmiques de cada grup.

 


Grups de treball: Són grups que creen projectes i coordinen la actuació concrets. No tenen potestat decisoria més enllà dels projectes i activitat que coordinen. Per això és necessari que algun representant del grup sigui present a les assemblees. Aquests poden ser de caràcter permanent o efímer segons els objectius. La periodicitat de les reunions es decideixen per la pròpia dinàmica del grup. Actualment hi ha els següents grups que actuen de forma sostinguda en el temps: Grup de música C66, Teatre C66, Espai literari.

WordPress Lightbox Plugin